Alla inlägg av Peter

Tröskeln för dispens för varjakt bör sänkas

I vissa områden råder alltid koppeltvång för hundar och på vissa platser totalt hundförbud. Koppeltvång gäller alltid i storstadsregion eller tätort, oavsett hur bra lydnad du har på din hund. Hunden är inget rovdjur. Däremot är vargen ett köttätande rovdjur. Därför behöver vi inte heller acceptera att vargar rör sig i närheten av tätbebyggelsen.

Under senare år har rapporterna om det ökade vargproblemet duggat tätt. Vargen i Jeppo på lördag är det färskaste exemplet. Anmärkningsvärt är hur vargobservationerna ökat i de sydvästra och västra delarna av landet. Problemet har påtalats av många riksdagsledamöter. Senaste höst lämnade undertecknad in ett skriftligt spörsmål. Jag frågade den ansvariga minstern vilka åtgärder regeringen tänker vidta, för att minska skadorna som den ökande vargpopulationen orsakar befolkningen, näringslivet och jakten på landsbygden? Ministerns svar gav inget hopp om en snar lösning. För ett par veckor sedan lämnade också SFP:s riksdagsgrupp in ett spörsmål i samma ärende.

Enligt Naturresursinstitutets uppskattning av populationen i mars 2017 fanns det i Finland 150–180 vargar, vilket enligt deras uppskattning var cirka 25 procent mindre än år 2016. Det här är det första problemet. Populationen är betydligt större. Det leder till det andra problemet. Antalet dispenser som beviljas för vargjakt lämnar på en alldeles för låg nivå, eftersom man utgått från fel siffror vid beräknandet av populationen.

Vasabladet och Österbottens Tidning hade ett intressant reportage senaste vecka. Naturresursinstitutet Luke erkände nu äntligen att man vet att det finns mer varg än på mycket länge i Österbotten. Det är detta scenario som jägarkåren varnat för. Våra lokala medier har förtjänstfullt, så gott som varje dag, rapporterat om nya vargobservationer. Då finns det bara två saker att göra. För det första måsta det fällas ett större antal vargar. Genom avskjutning. Det hjälper inte att skrämma vargarna till grannkommunen. För det andra måste det beviljas ett större antal jaktlicenser inför nästa säsong. Annars fördubblas problemet nästa höst när vårens valpkullar fötts och börjar skapa sitt revir. Denna veckas tisdag, före jord- och skogsbruksutskottets möte öppnades, krävde jag , understödd av alla närvarande ledamöter, att ordförande kallar in ministern till ett vargmöte. På torsdag samtalade jag med minister Leppä och meddelade att vi snarligen emotser att han besöker utskottet för diskussion. Nästa vecka kommer undertecknad, tillsammans med riksdagsledamot Mats Nylund, att ytterligare lämna in en åtgärdsmotion i frågan. Tröskeln för dispens för vargjakt måste sänkas.

Dela

Kristdemokraterna föreslog att moderskapslagen förkastas

Den nya moderskapslagen godkändes denna vecka i riksdagen. När moderskapslagen träder i kraft, innebär det i praktiken att barn som kommit till genom fertilitetsbehandling får två bekräftade mammor, men ingen pappa!

I utskottsbehandlingen stöddes lagförslaget av alla riksdagspartier förutom Kristdemokraterna.

En grundläggande princip är att man i all lagstiftning bör beakta den part som är den svagare ställningen, i detta fall barnet. Barn ska ha rätt att känna till sina föräldrar. Denna rätt har i huvudsak alla, oberoende av ålder eller livsskede eller om man är född i äktenskap eller utanför äktenskap eller om man har adopterats. Rätten att få känna till identiteten av könscellens donator först vid vuxen ålder kompenserar inte detta behov. Senaste vecka, när lagförslagets debatterades i den första behandlingen i plenum, föreslog KD:s representant Antero Laukkanen, att lagförslaget remitteras till grundlagsutskottet för utlåtande. Tyvärr stödde endast 29 ledamöter vårt förslag om remiss till grundlagsutskottet inte gehör. Varför hade man så bråtoom? Var man kanske rädd för ett negativt utlåtande från grundlagsutskottet? Denna vecka kom lagförslaget till den andra och avgörande behandlingen. Kristdemokraterna föreslog att hela lagförslaget förkastas. Tyvärr så förlorade vi. 122 ledamöter gav grönt ljus för den nya moderskapslagen. 42 ledamöter röstade för Kristdemokraternas förslag om förkastande.

Dela

Barn får två mammor men ingen pappa!

En ny moderskapslag har fått grönt ljus i riksdagens lagutskott. Om moderskapslagen träder i kraft, innebär det i praktiken att barn som kommit till genom fertilitetsbehandling får två bekräftade mammor, men ingen pappa. I utskottsbehandlingen stöddes lagförslaget av alla riksdagspartier förutom Kristdemokraterna.

Vi anser att lagförslaget kränker barnens rätt, genom att man fråntar barnets rättigheter att få faderskapet bekräftat. Beslutsfattare ska inte stifta lagar, som leder till ökad faderlöshet. Nu tar man inte hänsyn till barnens rättigheter i initiativet och samtidigt bryter man ner den etablerade moderskapsuppfattningen.

Betydelsen och omfattningen för samhället har inte observerats tillräckligt under beredningen av förslaget. Man har bl.a. inte gjort någon utvärdering av konsekvenserna för barnen. Faderskap går inte att ersätta med två mammor. I betänkandet har man inte i tillräcklig grad bedömt förslagets påverkan i förhållande till de mänskliga grundrättigheterna, och man har inte utvärderat vad det innebär när man slopar bekräftandet av faderskapet. I vår grundlag står det att barn skall bemötas som jämlika individer och de skall ha rätt till medinflytande enligt sin utvecklingsnivå i frågor som gäller dem själva. Möjliggör lagförslaget att denna rätt uppfylls? Enligt mitt förstånd gör det inte det.

Enligt FN:s barnkonvention ska barn registreras omedelbart efter födelsen, samt ha rätt från födelsen till ett namn, rätt att förvärva ett medborgarskap och så långt det är möjligt, rätt att få vetskap om sian föräldrar och bli omvårdat av dem. Konventionsstaterna ska säkerställa genomförandet av dessa rättigheter i enlighet med sin nationella lagstiftning. Också härvidlag haltar det.

En grundläggande princip är att man i all lagstiftning bör beakta den part som är i en svagare ställning, i detta fall barnet. Barn ska ha rätt att känna till sina föräldrar. Denna rätt har i huvudsak alla, oberoende av ålder eller livsskede eller om man är född i äktenskap eller utanför äktenskap eller om man har adopterats. Rätten att få känna till identiteten av könscellens donator först vid vuxen ålder kompenserar inte detta behov. På onsdagen, när lagförslagets debatterades i den första behandlingen i plenum, föreslog KD:s representant Laukkanen, att lagförslaget remitteras till grundlagsutskottet för utlåtande. Tyvärr fick vårt förslag om remiss till grundlagsutskottet inte gehör. Varför denna brådska? Var man kanske rädd för ett negativt utlåtande från grundlagsutskottet? Nästa veckas onsdag kommer lagförslaget till den andra och avgörande behandlingen. Kristdemokraterna kommer att föreslå att lagförslaget förkastas.

Dela

Må vi aldrig glömma förintelsen

Idag den 27 januari är minnesdagen över Förintelsen. När portarna till koncentrationslägren öppnades tvingades omvärlden bevittna en av de hemskaste grymheter i världshistorien som ingen tidigare trott kunde ske. För många av de överlevande var livet oåterkalleligt förstört och fylld med trauman.
Hur någon kunde utföra dessa grymheter är svårt att förstå. Hur kunde ett organiserat samhälle, ett europeiskt land, göra sig skyldig till allt detta? Likväl måste vi inse att det skedde då och kan ske igen. Vi ser tyvärr idag en ny antisemitistisk våg som rullar in runtom i Europa, till och med i vårt land.
Problemen i Mellersta Östern skylls ofta på religionen. Till vissa delar hör det samman med radikalisering och muslimsk extremism. Den iranska regeringen uttalar med jämna mellanrum att staten Israel, liksom alla judar bör utplånas. Extremistgrupper som Hamas och Hizbollah upprepar ständigt sitt hat mot judar. Den palestinska myndigheten uppmuntrar till antisemitism, via läroböcker i skolorna.
Den snedvridna samhällsdiskussionen om antisemitismen ursäktas med att det handlar om en debatt om Israel. Men man kan inte diskutera Israels säkerhetsproblem om man inte ser det i perspektivet av de krafter som präglar arabvärldens hat mot Israel. Detta sker med omvärldens stilla godkännande. Att araberna inte vill acceptera Israel som en grannstat hänger samman med att Israel är en demokratisk nation och öppet samhälle som utmanar alla dem som vill se ett samhälle där människor lever under andra villkor och lagar än demokratins och rättsstatens.
När Israel försvarar sig mot anfall rubriceras det som att Israel bryter vapenvilan. När israeliska medborgare angrips genom organiserade terrorattacker eller knivdåd blir det den israeliska polisens agerande mot terroristerna som står i fokus, inte terrorns offer. Det är förvånande att hatet mot Israel och mot judar inte märks tydligare i nyhetsrapporteringen från Israel och Mellersta Östern. Det är förvånande att israeliska terroroffer inte ses som individuella offer, medan däremot terroristen ofta framställs som ett tragiskt offer.
Den antisemitism som vi ser växa fram i det europeiska samhället är en del av den vardag som judarna i dagens Israel lever i. Idag när vi minns Förintelsen offer, är det skäl att fundera över hur vi ska motarbeta den växande antisemitismen. Förintelsens minnesdag påminner oss om det sämsta och värsta i Europas moderna historia, men också om det sämsta och värsta som uppenbarligen kan göras av människor mot andra människor. Den antisemitism som ledde till Nazitysklands genomförda förintelse av mer än sex miljoner judar, romer, utvecklingsstörda och andra minoriteter, var en brutal handling och totalt misslyckande i mänsklighetens historia som inget civiliserat samhälle ska godkänna. Det förutsätter att vi ser och förstår de hot som finns idag. Inte inbilla oss att det bara hör till en annan tid. Och – det kan även gälla andra folkgrupper.
Peter Östman
Riksdagsledamot
Ordförande för riksdagens Finland-Israel vängrupp

Dela

Peters julkalender – lucka 24

Jag hann presentera 22 kolleger i min julkalender detta år. Igår, den 23 december, fanns alla kolleger församlade på den gruppbild som togs i samband med riksdagens jubileumsplenum den 5.12.

Idag, den 24 december, väljer jag att presentera den mest pålitiliga arbetskollegan. Jag fick lära känna Honom redan som barn. Han har trofast vandrat vid min sida i 56 år. Trots att jag inte kommit ihåg Honom varje dag. Inte ens hälsat god morgon åt Honom varje dag. Sådant beteende är inte helt ovanligt mellan oss vanliga mänskor heller.

Ibland har jag också sårat mina medmänskor. Det betyder att jag också sårat Honom. Han vill att vi ska visa godhet mot varandra. Under vissa tider i livet har jag så gott som nonchalerat Honom. Ändå har Han varit lojal mot mig. Förlåtit och glömt. Tänk vilken vän och arbetskollega. Idag firar vi Hans födelsedag. Jesus är hela världens frälsare och mänskans bästa vän. Han är den allra bästa arbetskollegan som vi får ta med oss in i det nya året!

Matteus 20:25-28 ( text vid riksdagens självständighetsgudstjänt 6.12.2017)

Men Jesus samlade dem och sa: Här i världen uppträder kungarna som tyranner, och de som har makt trycker ner dem som står under dem. Men så får det inte lov att vara bland er. Den som vill vara ledare måste vara de andras tjänare. Och den som vill vara störst måste tjäna som slav. Ni måste ha samma inställning som jag har, för Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att själv tjäna. Ja, jag har kommit för att ge mitt liv och på så sätt göra många fria.

Filipperbrevet 2: 1-4

Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från Anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras.

Fridfull Jul och ett Välsignat Nytt År!

 

FINLAND 100 TILLSAMMANS
PETERS JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER

– Jag har haft förmånen att jobba med många kolleger från olika partier. Med anledning av Finland 100 har jag i min julkalender presenterat 22 utvalda kolleger, säger KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.
– Jag har nu jobbat dryga 6 år i Finlands riksdag. Det politiska klimatet har blivit tuffare. Kritik och hårda ord hör till vardagen. Måste det vara så? Nej, det behöver inte vara så. Jag kan inte ändra andra. Vi har alla möjligheter att påverka utvecklingen och samtidigt ge något till vår gemenskap, säger han.
– Vi har inte samma åsikt i alla frågor. Men riksdagskollegerna är alla fina mänskor. I min julkalender kommer jag att kort berätta om 24 utvalda kollegers fina egenskaper och på vilket sätt jag lärt känna dem, säger Östman.
– Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut. Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling. Vårt historia innehåller sorg och glädjeämnen. Våra veteraner försvarade vår självständighet. Andra världskriget och återuppbyggnaden av landet förenade folket. De gjorde det TILLSAMMANS.

Följ med min JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
på adressen www.peterostman.fi
Dela

Peters julkalender lucka 23 – Finlands riksdag

PETERS JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER . FINLAND 100 TILLSAMMANS

Med anledning av Finland 100 har jag i år gjort en julkalender där jag presenterat en del av mina kolleger från olika partier. Fram tills idag har jag presenterar 22 kolleger. Idag, den 23:e december, ryms ni alla med.
Efter att ha jobbat dryga 6 år i Finlands riksdag har jag noterat att det politiska klimatet blivit tuffare. Kritik och hårda ord hör till vardagen. Måste det vara så? Nej, det behöver inte vara så. Jag kan inte ändra andra. Vi har alla möjligheter att påverka utvecklingen och samtidigt ge något till vår gemenskap. Vi har inte samma åsikt i alla frågor. Men alla riksdagskollegerna är fina mänskor på sitt sätt.
Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut.
Jubileumsåret har gett oss en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och visa riktningen för Finlands framtida utveckling. Vårt historia innehåller sorg och glädjeämnen. Våra veteraner försvarade vår självständighet. Andra världskriget och återuppbyggnaden av landet förenade folket. De gjorde det tillsammans.
Vi som idag jobbar i riksdagen har en skyldighet att ta vara på detta dyrbara arv från tidigare generationer. Jag tror att vi alla har skäl att stanna upp och tänka på hur vi på bästa sätt gör det i förhållande till grundlagens 31:a § som lyder ”Riksdagsledamöterna skall uppträda sakligt och värdigt och utan att kränka andra”.

Önskar alla kolleger en Fridfull Jul och ett Gott Nytt År!

Imorgon öppnas den 24:e och sista luckan. Följ med min JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
på adressen www.peterostman.fi

 

Dela

Peters julkalender lucka 22 – Sari Essayah, kd

Julkalendern närmar sig dagen med stort D. Med i spurtstriden har vi KD:s partiordförande Sari Essayah. Före hom kom med i politiken hörde Sari till världseliten inom friidrotten. Hennes karriär kröntes med VM guld I Stuttgart på 10 km gång. Året därpå blev hon europamästare i samma gren på hemmaplan i Helsingfors.

Sari engagerade sig i kommunalpolitiken på -90-talet. Jag träffade Sari första gången på ett kommunalpolitsikt seminarium i Jyväskylä. En av våra veteranpolitiker, KD:s tidigare partiordförande Esko Almgren, kommenterade efter hennes anförande, att nog kommer denna unga dam att gå långt också inom politiken. Esko fick ganska snart rätt. Sari valdes till riksdagen från Egentliga Finlands valdistrikt 2003. Detta var en stor bedrift, med beaktande av att Sari är hemma från norra savolax, Lapinlahti.

År 2007 valdes Sari till KD:s partisekreterare. Vi han jobba ett par år intensivt tillsammans, eftersom jag under dessa år fungerade som viceordförande. År 2009 valdes Sari till Europaparlamentet med ett mycket högt personligt röstetal, nästan 54000 röster. Efter hennes inval till Europaparlamentet tog jag över som partisekreterare. Vårt täta samarbete fick en naturlig fortsättning genom hennes arbete i EU parlamentet.

År 2015 återvände Sari till Finland och riksdagen och valdes till KD:s partiordförande. Sari sköter sin uppgift med hjärta och själ. Hon är också beredd att sätta sig själv på spel, i både större och mindre frågor.

Det är lätt att samarbeta med en person som Sari. Jag tror ännu att understödet för KD har tillväxtpotential. Sari förtjänar ett betydligt större understöd. Men det kommer. Senast i nästa riksdagsval.

Fridfull Jul till Sari och hennes familj!

————————————————————————————————————-

FINLAND 100 TILLSAMMANS
PETERS JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER

– Jag har haft förmånen att jobba med många kolleger från olika partier. Med anledning av Finland 100 kommer jag i min julkalender att presentera 24 utvalda kolleger, säger KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.
– Jag har nu jobbat dryga 6 år i Finlands riksdag. Det politiska klimatet har blivit tuffare. Kritik och hårda ord hör till vardagen. Måste det vara så? Nej, det behöver inte vara så. Jag kan inte ändra andra. Vi har alla möjligheter att påverka utvecklingen och samtidigt ge något till vår gemenskap, säger han.
– Vi har inte samma åsikt i alla frågor. Men riksdagskollegerna är alla fina mänskor. I min julkalender kommer jag att kort berätta om 24 utvalda kollegers fina egenskaper och på vilket sätt jag lärt känna dem, säger Östman.
– Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut. Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling. Vårt historia innehåller sorg och glädjeämnen. Våra veteraner försvarade vår självständighet. Andra världskriget och återuppbyggnaden av landet förenade folket. De gjorde det TILLSAMMANS.

Följ med min JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
på adressen www.peterostman.fi
Dela

Peters julkalender lucka 21 – Mats Löfström, Åländsk samling

Den 21:a luckan går till Åland. Mats Löfström invaldes i riksdagen 2015 som kandidat från Åländsk Samling, en valkoalition bestående av de större partierna. Före det hann Mats jobba i Bryssel, både som assistent för Carl Haglund och Nils Torvalds.
Trots att Mats och jag inte sitter i samma utskott, är det naturligt att vi diskuterar ärenden och utmaningar som vi har gemensamt . Näringslivsfrågorna har hög prioritet på Åland och i Österbotten. När det gäller dessa frågor är det lätt att hitta en samsyn.
Jag tycker att Mats Löfström på en kort tid funnit sin plats i riksdagen. Mats positiva grundsyn vinner för det mesta gehör över partigränserna. Han är en viktig brobyggare mellan Åland och riket.
Jag tillönskar Mats och familjen en Fridfull Jul!

————————————————————————————————————-

FINLAND 100 TILLSAMMANS
PETERS JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER

– Jag har haft förmånen att jobba med många kolleger från olika partier. Med anledning av Finland 100 kommer jag i min julkalender att presentera 24 utvalda kolleger, säger KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.
– Jag har nu jobbat dryga 6 år i Finlands riksdag. Det politiska klimatet har blivit tuffare. Kritik och hårda ord hör till vardagen. Måste det vara så? Nej, det behöver inte vara så. Jag kan inte ändra andra. Vi har alla möjligheter att påverka utvecklingen och samtidigt ge något till vår gemenskap, säger han.
– Vi har inte samma åsikt i alla frågor. Men riksdagskollegerna är alla fina mänskor. I min julkalender kommer jag att kort berätta om 24 utvalda kollegers fina egenskaper och på vilket sätt jag lärt känna dem, säger Östman.
– Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut. Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling. Vårt historia innehåller sorg och glädjeämnen. Våra veteraner försvarade vår självständighet. Andra världskriget och återuppbyggnaden av landet förenade folket. De gjorde det TILLSAMMANS.

Följ med min JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
på adressen www.peterostman.fi
Dela

Peters julkalender lucka 20 – Arto Satonen, saml

LIdag den 20 december gör jag åter en liten avvikelse från det normala och presenterar en av riksdagens andra vicetalmän. Före Arto Satonen valdes till vicetalman fungerade han som ordförande för samlingspartiets riksdagsgrupp. Det var i den rollen vi blev närmare bekanta, eftersom vi träffades i samma forum flera gånger per vecka.

Arto började sin politiska bana i kommunalpolitiken samma år som jag, år 1997. Han har suttit i riksdagen sedan 2003 och varit medlem i många olika utskott. Före Arto blev vicetalman hann vi också jobba en tid tillsammans i jord och skogsbruksutskottet, samt även i arbetsgruppen som reviderade Yle lagstiftningen.

Arto innehar kunskaper inom många politiska områden men han brinner speciellt för näringslivsfrågor och internationella frågor. Vi har alltså flera gemensamma intresseområden. Därför var jag glad när Arto senaste sommar infriade sitt löfte och kom på besök till min hemkommun Larsmo, samt för att bekanta sig med det Österbottniska näringslivet.

Arto har skött sitt uppdrag som vicetalman väldigt bra. Han är alltid korrekt och rättvis när han leder debatterna.

Jag tillönskar Arto en Fridfull Jul!

——————————————————————————————————————

FINLAND 100 TILLSAMMANS
PETERS JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER

– Jag har haft förmånen att jobba med många kolleger från olika partier. Med anledning av Finland 100 kommer jag i min julkalender att presentera 24 utvalda kolleger, säger KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.
– Jag har nu jobbat dryga 6 år i Finlands riksdag. Det politiska klimatet har blivit tuffare. Kritik och hårda ord hör till vardagen. Måste det vara så? Nej, det behöver inte vara så. Jag kan inte ändra andra. Vi har alla möjligheter att påverka utvecklingen och samtidigt ge något till vår gemenskap, säger han.
– Vi har inte samma åsikt i alla frågor. Men riksdagskollegerna är alla fina mänskor. I min julkalender kommer jag att kort berätta om 24 utvalda kollegers fina egenskaper och på vilket sätt jag lärt känna dem, säger Östman.
– Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Trots svåra tider har finländarna i snart hundra års tid byggt sitt eget land och fattat gemensamma beslut. Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling. Vårt historia innehåller sorg och glädjeämnen. Våra veteraner försvarade vår självständighet. Andra världskriget och återuppbyggnaden av landet förenade folket. De gjorde det TILLSAMMANS.

Följ med min JULKALENDER – UPPMUNTRA DINA KAMRATER
på adressen www.peterostman.fi

 

Dela