Kategoriarkiv: Familjepolitik

Familjepartiet KD jobbar för familjen

Kristdemokraternas familjepolitiska program har nu förnyats. Som ett äkta familjeparti, vill KD arbeta för familjer och barn. Programmets kristna rötter går djupt in i en värld av värderingar, samtidigt som dess grenar och blad finns i vardagsverkligheten, mitt bland dagens olika familjer.

Ensamstående föräldrar, vårdnadshavare och nybildade familjer ökar i antal. Dessa föräldrar behöver också ett starkt stöd från samhället i deras roll som vårdnadshavare och fostrare . Ett bra stödnätverk är särskilt viktigt för ensamstående föräldrar. För de ensamstående föräldrarnas ork och välbefinnande, är det avgörande att de också bereds möjlighet till egen tid samt att umgås med vänner.

Familjeprogramets övergripande tema är att poängtera familjevärderingarna, att underlätta bildandet av familj, att hjälpa och stöda familjer och anhöriga i svåra situationer. Grundpelaren för vårt samhälle är ju familjen. Mår familjen bra mår samhället bra, eller tvärtom. Även i ett föränderligt samhälle utgör de kristna värderingarna en solid grund för familjepolitiken.

Dela

Viktigt med ideologisk lojalitet !

Om drygt ett år väljs 200 nya riksdagsledamöter. Sökandet efter kandidater håller på att komma igång. Som en allmän regel gäller, att en riksdagsledamot skall vara ärlig och ha ett rent brottsregister. Partierna nominerar kandidater utgående från olika ideologiska grunder. Kristdemokraterna kommer att nominera drygt 200 kandidater inför valet 2011. Vilka övriga förväntningar , förutöver de nämnda allmänna kriterierna, kommer det att ställas på kandidaterna?

Jag anser att kandidaternas ideologiska människosyn spelar en avgörande roll vid valet av kandidater. Kristdemokraterna kommer inte att söka efter perfekta, felfria mänskor. Sådana hittas nämligen inte. Men visst är det viktigt att kandidaterna förbinder sig till de målsättningar och värderingar som utgör grunden för den Kristdemokratiska ideologin.  Kandidater som vill bygga ett demokratiskt fungerande samhälle grundat på kristna värden. Med kristna värden avses de allmängiltiga och bestående värden, som har sitt ursprung i Bibeln och den kristna traditionen. 
En värdegrund där man betonar respekten för människovärdet, familjens och närsamfundens betydelse, värnandet om dem som har det dåligt ställt, individens egen företagsamhet och ansvar för sig själv, sina medmänniskor och skapelsen.
 Kristdemokraterna i Finland är öppet för alla kandidater som omfattar dessa värderingar, samt de målsättningar som finns i partiets principprogram.

Dela

KD säger nej till könsneutrala äktenskap

Beslutet om homosexuella pars rätt att adoptera barn har fungerat som en länk i en händelsekedja, vars slutsyfte är att införa könsneutrala äktenskap i Finland. Redan ifjol, i början av april, föreslog riksdagsledamot Oras Tynkkynen, (gröna) i ett lagförslag för riksdagen, en ändring av äktenskapslagen. Tynkkynen motiverade lagförslaget bland annat med att attityderna har förändrats märkbart i en mera tolerant riktning, efter att partnerskapslagen trädde i kraft. Han ser lagförslaget som ett verktyg för att väcka diskussioner och att förändra attityder, samt att lagförslaget också kan bidra till att nästa regering, i slutändan, får till stånd en könsneutral äktenskapslagstiftning.

I lagförslaget utgår man från att ändra äktenskapslagen till en könsneutral lag, som skulle möjliggöra äktenskap mellan samkönade par.

En representant för SETA rf, beskrev redan när partnerskapslagen debatterades, att deras strategi är, att steg för steg jobba för en samhällslagstiftning där slutmålet är könsneutrala äktenskap. Målet skulle uppnås stegvis, först partnerskapslagen, sedan lagen om konstgjord befruktning och via denna vidare till intern adoptionsrätt, påföljande extern adoptionsrätt och slutligen könsneutrala äktenskap. Seta:s stategi har hittills framskridit planenligt.

Jag befarar att det sista steget i planen kommer upp till behandling genast efter följande riksdagsval.

Idealet verkar nu vara ”könsneutrala äktenskap”. Den här uppfattningen tycks också vara alltmer rådande inom de större partierna. Denna trend är en del i steget bort från det samhälle och den kultur, samt den kristna grund, som det europeiska samhället byggt på.

Det är också ett tecken på att de ideologiska strömningarna är viktigare än det som Gud skapade oss till – till man och kvinna.

Dela

Barnfamiljerna i fokus

År 2007 varnade Institutet För Familjepolitik (IFP) i en rapport till europaparlamentet om försämrade utsikter för familjerna.

En rapport visar, att för varje 13 euro som Europa avsätter för sociala utgifter, avsätts bara en för familjen. De sociala utgifterna för ålderdom och hälsa står för 42% respektive 29% av de sammanlagda sociala kostnaderna.  Utgifterna inom dessa områden fortsätter att öka. Som jämförelse noteras att satsningarna på familj och barn är endast 7,8%.

För många familjer är det största problemet att sammanjämka den nybildade familjen med studier eller med inträde i arbetslivet. Dagens föräldrar belastas av ökade krav på effektivitet i arbetet samt ökad osäkerhet över anställningsförhållandenas kontinuitet. Stress, brådska eller arbetslöshet försvårar livet för barnfamiljer. En av de stora utmaningarna för familjepolitiken i Finland är att sammanjämka förvärvsarbete och familjeliv.

Familjegemenskapen är den viktigaste grundenheten i samhället som erbjuder sina medlemmar omsorg på basis av nära mänskliga relationer. Familjepolitiken i Finland bör därför  fokusera på att ge barnen en trygg och säker uppväxtmiljö och säkerställa att föräldrarna har materiella och mentala möjligheter att föda och uppfostra barn.

Dela