Mina svar och motiveringar

Fråga 1: Många företagare går i pension de närmaste åren. Arvsskatten bör avskaffas för att underlätta generationsskiften i familjeföretag.

Mitt svar: Ja

Min motivering: Många företagare som går i pension önskar att deras långvariga familjeföretag skall förbli i släktens ägo. På grund av de kostnader som arvsskatten medför skjuts generationsskiftet på framtiden och i en del fall är ägarna mer eller mindre tvingade till att sälja företaget till utomstående.

Fråga 2: Om en företagare insjuknar har företagaren ett svagt socialt skydd. Socialskyddet för företagare bör förbättras.

Mitt svar: Ja

Min motivering: En förbättring av företagarens socialskydd sporrar till entreprenörsskap samt sänker tröskeln för att mänskor skall våga ta risken att bli företagare.

Fråga 3: Många företag vågar inte anställa pga rädsla att  anställa fel. Anställningsvillkoren för företag är för hårda.

Mitt svar: Ja

Min motivering: Kostnaden för en felrekryterad anställd är höga. Anställningströskeln för mikroföretag med under 10 personer bör sänkas. Ett temporärt stöd för lönebikostnaderna under en övergångstid borde införas.

Fråga 4: Företagsbeskattningen borde vara lägre för att vi skall få en bättre konkurrenskraft.

Mitt svar: Ja

För att stöda företagandet bör beskattningen vara mera sporrande. En lägre beskattning skulle stöd företagens tillväxt, utveckling, sysselsättning och investeringar.

Fråga 5: Familjerna bör själva få bestämma hur hemvårdsstödet fördelas mellan föräldrarna.

Mitt svar: Ja

Motivering: Mammor och pappor som väljer att stanna hemma med barnen bör ges möjlighet till det. Barnen är små bara en kort tid och bör ha rätt att växa upp i hemmiljö med endera föräldrarna.

Fråga 6. Äktenskapet är en institution ämnad för en man och en kvinna.

Mitt svar: Ja

Motivering: Äktenskapet är en institution ämnad för man och kvinna, vars syfte är att bilda familj. Äktenskapet fungerar som en bindande referensram innehållande skyldigheter och rättigheter, samt för att ta emot barn och erbjuda dem en sund fostran.

Fråga 7. Idag är vårdkön lång till de flesta vårdformerna. Sjukvårdspersonal och framförallt läkare ska ha mera tid för vård av patienten medan annan personal ska sköta pappersbyråkratin.

Mitt svar: Ja

Motivering: Processerna inom vården bör effektiviseras. Tex. I Sverige har många sjukhus gått in för den s.k. Lean modellen. Något som vi i Finland bör ta modell av.

Fråga 8: Beskattningen av stödet till anhörigvårdare bör lindras

Mitt svar: Ja

Motivering: Stödet för anhörigvården bör överföras till FPA och bör vara på en likvärdig nivå, så att anhörigvården blir ett realistiskt alternativ till vård på inrättningar på alla orter i hela landet.

 Fråga 9: I livets slutskede är det viktigt att patienten inte behöver lida. Därför skall vi satsa på smärtlindring och en mänsklig vård istället för att öppna upp för dödshjälp. (Eutanasi)

Mitt svar: Ja

Motivering: Människovärdet bör respekteras från befruktningen till livets slut.

 

Fråga 10: EU borde syssla mera med de övergripande frågorna och möjliggöra mera beslutanderätt på nationell nivå

Mitt svar: Ja

Motivering: Europeiska unionen skall i sin verksamhet fokusera på sådana ärenden, där ett samarbete ger ett verkligt tilläggsvärde till den nationella politiken. Finland bör slå vakt om subsidaritetsprincipen, dvs att vi inte överför sådana beslut till unionen vilka vi bättre förmår handha och besluta själva.

Fråga 11: Jägarna utför ett samhällsnyttigt arbete

Mitt svar: Ja

Motivering: Vi ska vara måna om vår natur och bevara dess mångfald för kommande generationer. Men, det finns ingen orsak att lättvindigt införa begränsningar av jakt, fiske eller bärplockning. Medborgarna bör ha rätt att röra sig fritt i naturen samt bruka våra förnybara naturresurser.

 

Fråga 12: Finland ska ha ett självständigt försvar som bygger på samarbete och alliansfrihet.

Mitt svar: Ja

Motivering: Finland skall satsa på försvarssamarbete med Sverige och de Nordiska länderna, samt NATO-kompanjonskap. Kostnaderna för ett eventuellt NATO-medlemsskap, fördelar och nackdelar bör föregås av en medborgardiskussion. NATO-medlemsskap är inte möjlig utan folkomröstning.