Budgetmedel för krigsveteraner och Viexpo gläder

      Kommentarer inaktiverade för Budgetmedel för krigsveteraner och Viexpo gläder

Regeringen kommer under de närmaste månaderna att rikta fokusen på hur vi förbättrar konkurrenskraften för våra företag. Det kommer att krävas reformer i arbetslivet, i kombination med skattelättnader för företagen. Olika lösningsmodeller diskuteras för att höja sysselsättnings-graden.

Vilka grupper av befolkningen borde då fås med i arbetslivet? Alarmerande är, att senaste år sjukpensionerades 1569 ungdomar under 30 år, på grund av mental ohälsa. Istället för att tvinga hemmamammorna ut i arbetslivet, bör vi hitta metoder för att få den växande grupp människor, som är borta från arbetsmarknaden på grund av arbetsoförmåga, återrehabiliterade snarast möjligt.

Regeringspartiernas ansvariga i finansutskottet presenterade senaste fredag regeringspartiernas ändringsförslag till nästa års budget. Budgetförändringar utgör sammanlagt 50,9 miljoner euro. Budgetförändringarna innehåller bl.a. två lagförslag som berör veteranerna. I ena lagmotionen föreslås att krigsinvalidernas rätt till institutionsvård utvidgas så att den gäller krigsinvalider med en invaliditetsgrad på 20 procent. Lagmotionen är nära kopplad till en budgetmotion där det föreslås att anslagen för veteranrehabilitering ökas med 6 miljoner euro för nästa år. Alla riksdagsgruppers ordförande har undertecknat båda motionerna. På detta sätt vill riksdagen ge frontveteranerna och krigsinvaliderna bättre möjligheter till den vård och rehabilitering de behöver.

De initiativ som den kristdemokratiska riksdagsgruppen förde fram i budgetförhandlingarna fick ett positivt mottagande. Det gällde en ökad intagning i universiteten av studerande inom socialt arbete, understöd till renovering av religiösa samfunds utrymmen och stöd till rusvårdsarbetet. Kristdemokraternas riksdagsgrupp har poängterat vikten av att ge ekonomiskt stöd för tjänster som underlättar företagsamhet. Därför är jag verkligen glad över att vi för nästa år kunde ge ekonomiskt understöd till Ekonomihjälp-tjänsten för företagare, samt trygga anslaget för Viexpos verksamhet.

Staten har sedan år -71 beviljat statstöd för Viexpos verksamhet. År 2012 skars stödet ner med nästan 30 procent. Regeringens budgetproposition för 2013 innehöll ännu mera nedskärningar för Viexpos verksamhet. I år lämnade Vasa valkrets ledamöter in en gemensam budgetmotion förberedd av undertecknad, och efter förhandlingarna i finansutskottet kommer anslaget för Viexpos verksamhet nu enligt regeringspartiernas avtal att höjas med 100 000 euro. Beslutet är ytterst viktigt för de exportinriktade Österbottniska företagen, samt en arbetsseger och ett bra exempel på fruktbart samarbete mellan valkretsens ledamöter över partigränserna.