Varför bråkar KD om hemvårdsstödet?

      Kommentarer inaktiverade för Varför bråkar KD om hemvårdsstödet?

För ett drygt år sedan fattade regeringen ett principbeslut om att hemvårdsstödet ska delas jämnt mellan båda föräldrarna. I praktiken leder det till att utbetalandet av hemvårsstödet halveras, ifall pappan inte väljer att stanna hemma med barnet den andra halvan av hemvårdsstödsperioden. Beslutet kom till som en del av det så kallade strukturreformpaketet. Ett av de argument som användes för att motivera reformen var att det skulle minska hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin tack vare att man skulle få mera folk i arbete.

KD antog motvilligt helhetspaketet under förutsättning att minister Räsänen bereds möjlighet att medverka i utformandet av lagförslaget.

Enligt uträkningar kommer den kommunala dagvården att få 24 000 flera barn att ta hand om ifall reformen verkställs. Det finns beräkningar som visar på att reformen kommet att kosta staten 80 miljoner euro. I ett utkast till lagförslaget står att ”rätten till hemvårdsstöd hör till den förälder eller vårdnadshavare som i ifrågavarande stund sköter barnet”. Men i lagutkastet står inget om vad som kännetecknar skötsel av barn.

I dagens läge beviljas hemvårdsstödet till familjer med barn under 3 år som inte utnyttjar en dagvårdsplats. Det här betyder att stödet beviljas oberoende av hur föräldrarna väljer att ordna vården. I lagutkastet står däremot att föräldrarna eller vårdnadshavarna ”själv ska sköta om barnet” för att få stöd.

Beredningen av den nya lagen får kritik av sakkunniga i familjefrågor, som anser att konsekvenserna av den nya lagen inte beaktats då man beslutat om förändringarna.

Regeringen har för avsikt att föra fram propositionen om hemvårdsstödet inkommande vecka. Detta trots att man nu vet, att flera av de argument och beräkningar vilka användes år 2013 när beslutet fattades, inte mera håller streck. Löftet om att minister Räsänen skulle få delta i beredningen har också förbigåtts i beredningen. Lagförslaget hade redan under sommaren, utan att KD ens fått ta del av förslaget, sänts ut på en remissrunda till flera organisationer.

Summa summarum betyder lagförslaget en försämring för familjerna. Det minskar föräldrarnas valfrihet, tvingar mammorna ut på arbetsmarknaden, i värsta fall till arbetslöshet. Dessutom ställer lagsförslaget också bl.a företagarfamiljer i en sämre situation.  Kristdemokraterna anser att mammor, som väljer att stanna hemma med sina barn ska ges den möjligheten. Barnen är små under en så kort period och ska ges rätten att vistas i hemmiljö med någondera föräldern, beroende på vad som är bästa lösningen just i den familjen. Politikerna ska inte blanda sig i frågor som familjerna själva kan bestämma. Bland annat av dessa orsaker har KD:s riskdagsgrupp inte gett sitt godkännande till förslaget.