Funktionshindrade har rätt till likvärdighet och delaktighet

      Kommentarer inaktiverade för Funktionshindrade har rätt till likvärdighet och delaktighet

Ungefär en halv miljon finländare, med andra ord var tioende, lider av någon sjukdom eller funktionshinder som försvårar deras vardagsliv. FN:s generalförsamling beslöt redan i december år 2006 om ett avtal gällande rättigheter för världens omkring 650 miljoner funktionshindrade. Finland hörde till de första nationerna som undertecknade avtalet. Trots det har Finlands riksdag inte ratificerat avtalet. För att en ratificering skall kunna verkställas bör vår nationella lagstiftning korrigeras på flera punkter. I praktiken betyder det att vi bör bereda möjligheter till ett fullvärdigt deltagande för personer med funktionsnedsättning. Boendetjänster för personer med utvecklingsstörning måste också ordnas på ett sådant sätt att de svarar mot kraven på likvärdighet, självständigt liv, självbestämmanderätt, delaktighet och rätt att välja var man bor och med vem man bor, i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Tillräckliga resurser bör därför reserveras för en systematisk och välavvägd utlokalisering i enlighet med statsrådets principbeslut om program för ordnande av boende och anslutande tjänster för utvecklingsstörda. Ytterligare innebär det också att boendetjänsterna skall tryggas för personer med utvecklingsstörning som flyttar från sitt barndomshem. Ett samhälles moraliska kvalitet mäts genom hur det behandlar sina svagaste medlemmar. Ett samhälle som är bra för de svagare är också bra för alla andra. Därför bör den nya regeringen i nästa regeringsprogram förbinda sig att omedelbart ratificera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.