Ljusglimtar i budgetbehandlingen

      Kommentarer inaktiverade för Ljusglimtar i budgetbehandlingen

Parallellt med skötseln av den europeiska skuldkrisen har regeringen under hösten finslipat budgeten för nästa år. Regeringspartierna har i god samarbetsanda förhandlat fram extra budgetanslag till ett sammanlagt värde av dryga 40 miljoner. Förhandlingarna avslutades senaste vecka när gruppordförandena för regeringspartierna enhälligt godkände finansutskottets förslag till extra budgetanslag.

Med beaktande av det ekonomiska läge som vi just nu befinner oss i gjorde Kristdemokraterna inte anspråk på några stora, orealistiska budgetanslag. Istället fokuserade vi på sådana frågor som vi ansåg angelägna för samhället just nu, samt ärenden som berör det ministerium som vårt parti nu ansvarar för.

Samtidigt valde vår grupp att också stöda andra regeringspartiers budgetäskanden, i sådana ärenden som passar ihop med våra målsättningar. Om budgetbehandlingen i plenum fortskrider enligt överenskommelsen, kommer nio av Kristdemokraternas tio budgetmotioner att verkställas.

I samband med att man uppnådde budgetsämja, har man också helt berättigat lyft fram vikten av barnens välfärd och sociala frågor. Speciellt glada är vi över anslaget för vård av mammor som är narkotikamissbrukare. Det är bra att människornas hälsa främjas genom avvärjning av missbruksproblem samt att lindra och minska mänskors lidande på grund av psykisk ohälsa.

Vid sidan av barn och ungdomar fästs också uppmärksamhet på säkerheten. Polisen och gränsbevakningsväsendet får tilläggspengar och behandlingen av asylsökningar snabbas upp både i förvaltningsdomstol och i hovrätt. Konkurser ska förebyggas med ett anslag på hundratusen euro för Ekonomihjälp -servicen som arrangerar rådgivning för företagare.

Underhåll och förbättring av privata vägar ges ett extra anslag på fem miljoner euro. Också miljöförebyggande åtgärder görs. Skyddandet av vattendrag och Östersjön beviljas ett anslag på en miljon euro. Sådana registrerade trossamfund, vilka inte innehar beskattningsrätt, beviljas stöd för renoverings- och byggprojekt.

Kristdemokraterna förespråkade också en förhöjning av anslaget för utvecklings- och biståndsstödet men det lyckades tyvärr inte denna gång. Sammanfattningsvis är vi rätt nöjda med utfallet under rådande ekonomiska läge.

Den Kristdemokratiska riksdagsgruppen har under hösten höjt sin profil genom att föra en konstruktiv dialog inom regeringen. Som gruppordförande har mitt mål varit att hålla en saklig ton i debatten också gentemot oppositionen. Samarbete och saklighet ger för det mesta en positiv genklang.