Finland och den höga bilskatten

      Kommentarer inaktiverade för Finland och den höga bilskatten

Finlands fordonspark är bland de äldsta i Europa. En av de främsta orsakerna är den höga bilskatten som vi har i Finland. Något som också EU-kommisonen reagerat på. På torsdagen prickades Finland åter en gång för vårt bilskattesystem.

Bilen är viktig för de flesta invånarna eftersom en stor del av befolkningen bor på landsbygden. Finländarna gör i medeltal tre resor per dag och rör sig över 40 kilometer under dagen. Resornas antal har inte ändrat under årens lopp, men deras längd har ökat under de senaste årtiondena.

Medelåldern för personbilar i trafik i Finland är 11,2 år och hela personbilsparkens medelålder är över 13 år. Motsvarande medelålder inom EU är 8-9 år. Den höga bilskatten leder till att finländarna hellre reparerar sina gamla bilar och köra med dem möjligast länge. Bilskatten reflekteras också i priset på begagnade bilar. I Finland återvinns en bil i medeltal som över 20 år gammal. Inom EU är den genomsnittsliga skrotningsåldern 15 år. Den gamla bilparken försämrar vår trafiksäkerhet och gör att energiförbrukningen och utsläppen minskar långsammare än i andra länder.

Bilarnas säkerhet har förbättrats betydligt under de senaste årtiondena. En modern bil är upp till 50% säkrare och förbrukar omkring en tredjedel mindre bränsle än en bil från 1990-talet. Nya aktiva och passiva säkerhetsanordningar har klart minskat antalet olyckor som leder till personskador. Finland har uttalat ett trafikpolitiskt mål, en så kallad nollvision, som innebär att ingen skall behöva dö eller skadas i trafiken. Men, för att uppnå det målet är det också nödvändigt att föryngra bilparken så att den nya säkrare biltekniken skulle bli allmännare också i den finländska bilparken.

Av priset på en medelstor familjebil i Finland består över en tredjedel av skatter. Bilskatten borde sänkas så att bilparken stegvis kunde förnyas. I den ekonomiska situation som Finland befinner sig i kan man inte helt avstå från de skatteintäkter som bilskatten inbringar. I årets statsbudget beräknas bilskatten inbringa 993 miljoner euro, medan fordonskatten uppskattas ge 957 miljoner euro.

Utgående från dessa faktorer anser jag ändå att man kunde, stegvis under en övergångsperiod, halvera bilskatten. De minskade intäkterna från bilskatten kunde istället kompenseras genom en höjd fordonsskatt. Resultatet skulle för finländarna betyda en nyare och säkrare bilpark, med mindre bränslekostnader och mindre utsläpp.