Jordbruket behöver stödet nu!

      Kommentarer inaktiverade för Jordbruket behöver stödet nu!

Tisdagens interpellationsdebatt om jordbrukskrisen utmynnade i en konstruktiv diskussion om jordbrukets ställning och framtid i Finland. Diskussionen varade i fem timmar. Sammanlagt 130 talturer användes. Jord-och skogsbruksutskottets ordförande, Jari Leppä sade, att han inte minns något motsvarande under sina 17 år i riksdagen. En ytterst saklig och allvarsfylld diskussion som gav en god grund för fortsatt dialog. Tyvärr finns grundproblemet kvar. Problemet varför jag initierade denna interpellation. Dels de kraftigt försenade stödutbetalningarna från Mavi i kombination och dels de kraftigt sänkta producentpriserna.

Interpellationsdebatten om jordbruket visade tydligt att alla riksdagspartier har en samsyn om krisens allvar. I talturerna efterlyste man omedelbara åtgärder i syfte att underlätta jordbrukarnas situation. Bland alla riksdagspartier fanns ledamöter vilka poängterade det inhemska jordbrukets betydelse för framtiden. En tillräcklig försörjningsberedskapsnivå samt tillgång på rena livsmedel är av stor vikt för riksdagen.

Regeringen konstaterade i sitt svar att man ämnar presentera ett krispaket på hösten efter att man fått klart hur EU:s inställning är. Detta väntande och roande hjälper inte jordbrukare som är i kris. Ifall krispaketet blir av först på hösten innebär det att jordbrukarna får vänta till nästa vår förrän de får tillgång till krisstödet. Nu behövs radikala och omedelbara åtgärder.

Jag har föreslagit följande tre åtgärdsinitiativ för att sköta den akuta krisen:

För det första bör regeringen komma med en tilläggsbudget genast i början av september. Tilläggsbudgeten bör utgå från det budgetanslag som minister Tiilikainen redan äskat om, inklusive de övriga stödåtgärder som hör till krispaketet.

För det andra bör regeringen tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp som får i uppgift att bereda en åtgärdsplan för jordbrukets framtidsmöjligheter i Finland. Arbetsgruppen bör ta ställning till åtgärder som bör vidtas på kort sikt, samtidigt som en långsiktig vision och strategi om hur jordbruket kan utvecklas bör uppgöras. Jordbruket är en oerhört viktig näringsgren för vårt land och därför är det viktigt att alla riskdagspartier involveras i dess utveckling.

För det tredje bör ett krisgruppsnätverk bildas som får i uppgift att hjälpa jordbrukare som hamnat i djup kris och behöver utomstående hjälp. Det finns fall där jordbruksföretagare tröttnat så att de inte mera orkar sköta dagliga pappersrutiner. Skatteförvaltningen kräver sitt och övriga myndigheter visar inte heller förståelse för den uppkomna situationen. Krisgruppsnätverket kunde förverkligas tillsammans med exempelvis MTK, jord-och skogsbruksministeriet, Ely-centralerna, skatteförvaltningen och de lokala företagsföreningarna.

Den akuta krisen kan lösas endast genom omedelbara och rätt riktade konkreta åtgärder. På samma gång måste vi få trenden att svänga så att näringsidkarna får en framtidstro och hopp, istället för den känsla av hopplöshet som nu drabbat många.