Med Nordiska Rådet på Grönland: Norden har momentum internationellt

      Kommentarer inaktiverade för Med Nordiska Rådet på Grönland: Norden har momentum internationellt
På Grönland är spåren av den globala uppvärmningen mest påtagliga. Det avspeglade också vår mötesagenda, när Nordiska rådet inledde den politiska hösten med möten i Nuuk på Grönland i veckan. Klimatfrågor och Arktis stod i fokus.
Det var nu första gången sedan Nordiska rådet bildades 1952 som hela rådet möttes på Grönland. Septembermötet fungerade som förberedande möte inför den nordiska politiska hösten, som kulminerar vid Nordiska rådets 70:e session i Oslo senare i höst.
Under de två mötesdagarna sammanträdde också Nordiska rådets partigrupper, presidium och de fyra utskotten. Utskottet för ett hållbart Norden behandlade bland annat frågor om sjösäkerhet i Arktis och minskade utsläpp från sjöfarten. Det är viktigt att vi politiker får aktuell och faktabaserad information om klimatförändringarna.
Utskottet för kultur och kunskap, där jag är medlem, diskuterade bl.a ett gemensamt nordiskt problem när det gäller ungdomarnas utbildning. Avhopp från  gymnasiet/vidaregående utbildning är en utmaning för hela Norden. Ungdomar  som hoppar av skolan i förtid tenderar att få svårigheter att komma in på  arbetsmarknaden. Detta leder till konsekvenser både för den enskilde och för  samhället.
I alla nordiska länder genomförs både nationella, regionala och kommunala projekt  för att få ungdomar att fullfölja sin utbildning. Det finns all anledning att dela goda  exempel och erfarenheter för att vi ska kunna lära av varandra om vad som fungerar  eller inte fungerar så bra.
Inför 2018 fick Gränshinderrådet ett utökat mandat av de nordiska samarbetsministrarna. Rådets nationella representanter fick bland annat större befogenheter att kalla till möten med berörda ministrar, myndigheter och departement som kan bidra till att lösa gränshindren.
Hittills i år har rådet lyckats verka för att länderna undanröjt sammanlagt nio hinder för den fria rörligheten. Hinder på arbetsmarknadsområdet och för näringslivet har högsta prioritet i Gränshinderrådets arbete. Ett annat exempel är att mobila livsmedelslokaler inte tillåtits fungera som första ankomstplats för animaliska livsmedel som importeras till Finland. Detta har nu åtgärdats.
Finska ungdomar kan numera utföra sin praktik under studietiden i ett annat nordiskt land. Ersättningarna för patientresa mellan Norge, Finland och Sverige har tidigare inte varit möjligt. Detta har åtgärdats, bortsett när det gäller svenskarna. Detta för att nämna några exempel på gränshinder vilka undanröjts. Listan är fortfarande lång. Med de senaste åren har det nordiska samarbetet gått i en positiv riktning.
Med en gemensam profilering av Norden kan vi framhäva det vi har gemensamt: vårt nordiska perspektiv, våra värderingar och en kultur som härstammar från en gemensam historia. Norden har momentum internationellt.