Småföretagare och barnfamiljer betalare i planerad skattereform

      Kommentarer inaktiverade för Småföretagare och barnfamiljer betalare i planerad skattereform

Den av Martti Hetemäki ledda arbetsgruppen som berett skattereformen har publicerat sin slutrapport. Arbetsgruppen föreslår en höjning av mervärdesskatten. Förslaget skulle påverka verksamhetsförutsättningarna speciellt för småföretagare. En annan grupp som skulle drabbas av momshöjningen är barnfamiljerna. Enligt beräkningarna skulle momsförhöjningarna inbringa 1,4 miljarder euro i mera skatteintäkter.

Regeringen har förespråkat en minskning av inkomstskatterna till förmån för en ökning av konsumtionskatterna. Men, genom det förslag som Hetemäki gruppen nu presenterar, skulle betalarna bli småföretagarna och barnfamiljerna.

För de småföretagare som verkar inom servicesektorn, och som då skulle tvingas betala högre moms, skulle det vara utmanande att höja prisnivån i motsvarande mån. Problemet berör speciellt företag som erbjuder service och tjänster som riktar sig till konsumentmarknaden. Idag finns det ungefär 160 000 enmans- och småföretagare i Finland. Hetemäki gruppens förslag kan leda till att hemmamarknaden stagnerar.

Förslaget om en sänkning av samfundsskatten är berättigad. Dock förutsatt att man inte ställer som villkor att man skärper dividendbeskattningen för icke börsnoterade företag. En skärpning av dividendbeskattningen skulle nämligen också drabba småföretagen. Ändringar i dividendbeskattningen påverkar småföretagens situation annorlunda än för börsplacerarna. Därför är det viktigt att fortsättningsvis ha en annan beskattningsprincip för icke börsnoterade företag. Det är skäl att notera att man inte kan trygga finansieringen av samhällsservicen enbart genom höjda skatter.

Välmående företag, en god sysselsättning och ekonomisk tillväxt är avgörande för hur Finland kommer att klara sig framöver.  Eller har Finland råd med en stagnerad hemmamarknad och därmed förvärrad situation för de småföretagare eller barnfamiljer som redan nu är i en svår sits.