Fullt stöd för att bekämpa vargproblemet

      Kommentarer inaktiverade för Fullt stöd för att bekämpa vargproblemet

Vargproblemet har på allt flera orter i Finland blivit ett ständigt återkommande problem. Finlands Viltcentral, som har rätt att godkänna undantagslov för vargjakt, avslog i september 2014 en ansökan om undantagslov för jakt av sex vargar i Toholampi. Tillstånd hade sökts i syfte att förhindra betydande skador i boskapsuppfödningen och risker för den allmänna säkerheten. Samma år, under juli-augusti, hade det dokumenterats fyra tillfällen där skador åsamkats på boskapsdjur, varvid vargar hade dödat 19 avelsdjur ett lamm och en kalv. Förkastandet av undantagslov för jakt i en sådan situation, följde enligt min mening, inte bestämmelserna i grundlagen gällande medborgarnas personliga säkerhet och garanterande av hemfriden. Viltcentralens avslag ledde till att jag lämnade in ett skriftligt spörsmål till regeringen. Ministerns gav ett  intetsägande svar. Jag insåg att vi har ett allvarligt problem som kommer att växa. Vargar som har förlorat sin människoskygghet beter sig inte på ett sätt som är typiskt för arten och utgör ett säkerhetshot för befolkning, boskap och jakthundar.

Våren 2018 lämnade jag in en åtgärdsmotion, i vilken jag föreslog att klassificeringen av vargen som ett ytterst utrotningshotat djur ska ändras. I det läget rörde sig ett flertal vargflockar, förutom i Östra Finland och Kajanatrakten, även i Åboland och Österbotten. Jag krävde då att regeringen vidtar åtgärder för att tillåta stamvårdande jakt på varg i hela landet.

Djurskyddsaktivisterna säger att vi ska lära oss leva med vargen. De vill inte ens inte tillåta skyddsjakt, utan tror att man kan fördriva vargarna genom att skrämma dem. Det är oförsvarbart att vara så naiv. Det hjälper inte att skrämma vargarna till grannkommunen. För att råda bot på problemet måste det fällas ett större antal vargar. Annars får vi allt större problem varje höst, när vårens valpkullar fötts och de börjar skapa sina revir.

Denna veckas onsdag debatterades medborgarinitiativet där man föreslår att det bereds en lag som skapar ramar för inledande av stamvårdande vargjakt. Dessutom ska lagen möjliggöra en noggrannare uppskattning av vargstammens storlek, trygga vargens artrenhet och definiera nationellt enhetligt tillvägagångssätt för att avlägsna vargar som utgör hot eller fara.

Medborgarinitiativets syfte är att trygga möjligheten att bo på landsbygden, husdjurens och människornas trygghet, näringsidkande och att skydda vår internationellt sett unika skogsrensstam, vilken är klassificerad som nära hotad. Dessutom är det nödvändigt att trygga den unika finländska jaktkulturen, inom vilken jakt med hund som arbetar självständigt på avstånd från sin ägare är en väsentlig del.Efter att i sex års tid, tillsammans med flera landsbygdskolleger, jobbat och lobbat för att få en lösning på det växande vargproblemet, ger jag mitt fulla stöd för de förslag som finns i medborgarinitiativet. Vargen hör inte hemma i tätbebyggda områden. Jag emotser en snar lagberedning av ärendet.