Höjning av dieselskatten försvagar transportföretagens konkurrenskraft

Finlands största utmaning för tillfället är hur vi skall få igång den ekonomiska tillväxten. Trenden  av minskad export måste snarast möjligt ändra i en positiv riktning. Finlands utrikeshandel visade senaste år ett exceptionellt stort underskott. Underskottet låg på nästan 3,6 miljarder euro. Ett ungefär lika stort underskott i realvärde upplevdes senast under oljekrisen på 1970-talet.

Konkurrenskraften för den inhemska industrin har försvagats på grund av ständigt ökade kostnader. EU-kommissionens förslag om svaveldirektivet och energiskattedirektivet befaras ytterligare öka kostnaderna för den finländska exportindustrin med hundratals miljoner euro.

Höjningen av dieselskatterna har också försatt de finländska transportföretagen i en oförmånlig sits i förhållande till utländska transportföretag. Situationen håller på att bli ohållbar och kommer att leda till onödiga konkurser.

I syfte att förbättra sysselsättningen och näringslivets konkurrenskraft, föreslår KD:s riksdagsgrupp att man kompenserar skattehöjningarna för de finländska transportföretagen.  En åtgärd kunde bestå av att införa en återbäring av bränslesketterna, i samband med redovisningen av skatter och avgifter via det månatliga skattekontot.