Omdömeslöst av Finnairs ledning

      Kommentarer inaktiverade för Omdömeslöst av Finnairs ledning

Under de senaste åren har det brustit i ägarstyrningen i de statsägda bolagen. Överstora bonus till ledande personer i statsägda bolag, ledde under den förra regeringsperioden till att en arbetsgrupp tillsattes i syfte att göra anvisningar för bl.a. hur ledning och personal skall premieras.

Under den gångna veckan rapporterade Helsingin Sanomat att pensionsbolaget Ilmarinen köpt Finnairs vd, Mikko Vehviläinens bostad, för 1,8 miljoner euro. Ilmarinen i sin tur har ingått ett hyresavtal med Finnair, vilket betyder att Vehviläinen bor kvar i bostaden med bostadsförmån. Arrangemanget innebär en månatlig merkostnad för Finnair om cirka 8000 euro per månad. Anmärkningsvärt är att detta arrangemang görs i en situation där bolaget har flera år av förluster bakom sig. Minister Heidi Hautala som ansvarar för ägarstyrningen i de statsägda bolagen har ifrågasatt Finnairs styrelseordförandes Harri Sailas agerande i ärendet, emedan Sailas också är Ilmarinens vd.

Det ligger i ägarnas gemensamma intresse att bolaget har en kunnig ledning, som är engagerad i verksamheten och som agerar i enlighet med ägarnas intressen, och att bolaget både kan anställa och i sin tjänst hålla kvar sådana personer som det behöver för en framgångsrik verksamhet. Men, man ska man noga se till att eventuella premieringssystem inte leder till sådana överdrifter att t.ex. de mål som ägaren satt för premieringssystemet äventyras.

Enligt aktiebolagslagen, som också gäller statsägda bolag, bör bolagsledningen alltid agera utgående från principen vad som är bäst för ägarna. Aktiebolagslagen stipulerar vidare att bolagets ledning skall omsorgsfullt främja bolagets intressen. Vidare säger lagen att alla aktier bör medföra lika rätt i bolaget, om inte annat föreskrivs i bolagsordningen. Bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören eller förvaltningsrådet får inte fatta beslut eller företa någon annan åtgärd som är ägnad att ge en aktieägare eller någon annan en otillbörlig fördel till nackdel för bolaget eller någon annan aktieägare. I detta fall kan man fråga sig om transaktionen mellan Vehviläinen och Ilmarinen, gett Finnairs vd en otillbörlig fördel i förhållande till bolagets aktionärer.

Har verkställande direktören och styrelseordföranden skadat bolaget? Juridiskt sett kan det vara svårt att utmäta en fällande en dom i saken. Däremot kan man med fog anse att Finnairs operativa ledning och dess styrelse agerat i strid med aktieägarnas intressen. Bostadsaffärens syfte har inte varit att förbättra bolagets ekonomiska ställning utan tvärtom leder det till en försämring. Detta kan ses som anmärkningsvärt och oansvarigt agerande av ledningen i ett statsägt krisbolag därför att ledningen och styrelsen har agerat ur ett själviskt perspektiv. Agerandet leder till ett misstroende både bland personal och allmänhet, i detta falla skattebetalare som kan betecknas som ägare. Undertecknad lämnade i fredags in ett skriftligt spörsmål till Minister Hautala. Frågan lyder om
vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att säkerställa en god och öppen förvaltningskultur i flygbolaget Finnar, där staten är den största aktieägaren, samt på vilket sätt minoritetsägarnas intressen i bolaget beaktas utgående från vad lagen förutsätter.