Svenska Österbotten har potential att lyckas

      Kommentarer inaktiverade för Svenska Österbotten har potential att lyckas

Debatten om kommunreformen kommer under de närmaste månaderna att vara intensiv. Redan före tjänstemannagruppen presenterade utredningen, som består av flera hundra sidor av fakta, statistik och framtidsprognoser, så har tyvärr många ledande kommunala tjänstemän och en del folkvalda gått hårt ut i syfte att sänka reformen. Man vill inte ens bekanta sig med materialet. Man vill inte lyssna. Kanske därför att man inte vill hör sanningen. Är man rentav rädd för förändringar och den egna maktpositionen?
Som folkvalda representanter på kommunal- och riksplan förväntas vi att ha ett större ansvar för hur vi agerar och hur vi uttalar oss i olika frågor än medborgaren överlag. Därför tycker jag att det är ledsamt att se hur vår tidigare statsminister agerar när det gäller kommunreformen. Den ena dagen river hon sönder kommunkartor, och ännu därtill skryter med det, den andra dagen säger hon att hela kommunutredningen ska sänkas i Atlantens djup. Varför behövs reformen? I en del kommuner ser situationen ännu rätt bra ut, medan det bland de nuvarande 336 kommunerna finns flere som knappt klarar av att sköta sina nuvarande ålägganden. Man måste också se längre in i framtiden. Hur ser läget ut om 10 eller 20 år. En annan viktig faktor är också hur inkomstunderlaget kommer att utvecklas. Idag utgör statsandelarna ca 30 procent av kommunernas inkomster. Med beaktande av den negativa utvecklingen inom den offentliga ekonomin, samt den demografiska utvecklingen, så måste alla beslutsfattare med ansvarskänsla inse att något radikalt bör göras.

Kommunreformens syfte är att få till stånd en livskraftig kommun- och servicestruktur. En livskraftig kommun- och servicestruktur som baserar sig på en befolkningsstruktur där också den framtida befolkningsutvecklingen tryggar en tillräcklig befolkning i arbetsför ålder samt tillräckliga ekonomiska resurser och personalresurser för att trygga servicen. En livskraftig kommunstruktur ska i framtiden förmå ansvara för ordnandet av centrala välfärdstjänster.

Ser man enbart på den föreslagna kommunkartan kan man säkert få hicka. Men trots att utredningsmaterialet är digert kan det löna sig att se helheten. Enligt regeringsprogrammet är målet med regeringens kommunpolitik att trygga högklassiga och enhetliga kommunala tjänster på ett kundorienterat sätt i hela landet, samt skapa förutsättningar för utvecklingsverksamhet som stärker kommunernas ekonomi. Arbetsgruppens förslag bygger på flera av perspektiv och parametrar. Det är skäl att minnas att kommunsammanslagningar alltid bygger på en helhetsbedömning av olika parametrar och behovet av strukturförändringar bestäms inte utifrån någon enskild parameter.

Sett ur Österbottniskt perspektiv kan man till och med finna nya utvecklingsmöjligheter genom reformen. Den Österbottniska kusten har ytterligare potential att utvecklas. Vårt geografiska läge, närheten till Sverige, tvåspråkigheten, exportinriktad industri, alla dessa styrkor kan utnyttjas ännu effektivare om vi förmår att se längre än till den egna stugknuten. Därför vore det önskvärt att vi i det svenska Österbotten för en fruktbar dialog om kommunreformen. Vi har århundradets möjlighet att göra något bra.