Nödvändigt med bättre lagstiftning

      Kommentarer inaktiverade för Nödvändigt med bättre lagstiftning

Bättre lagstiftning är en viktig målsättning såväl i Finland som i många andra länder. I Katainens regeringsprogram konstaterades bl.a. att åtgärdsprogrammet för en bättre reglering ska fortsätta. Trots dessa goda avsikter har det under regeringsperioden avgetts lagförslag vilka förorsakat en ökad byråkrati. Som ett exempel kan nämnas beställaransvarslagen, som trädde i kraft redan år 2007 och som förutsatte av beställaren att utreda att de parter med vilka företagen avser att ingå avtal om uthyrd arbetskraft och underleverantörsavtal är pålitliga och att de iakttar arbetsvillkoren. I juli 2014 skärptes lagen så att beställarens utredningsskyldighet ändrades i fråga om de uppgifter som gäller beskattning och pensionsförsäkring och att utredningsskyldigheten ska utsträckas till att gälla också ordnandet av företagshälsovård.

Syftet med lagändringen var att komma åt skattesmitare bl.a. inom byggnadssektorn. Avsikten var i sig god, men det har medfört en enorm tilläggsbörda för små entreprenörer som alltid skött sina skatter och avgifter plikttroget. Jag anser att regeringen borde ha gjort en bättre konsekvensbedömning före denna lag togs i bruk.

Under hösten var problemen gällande onödig byråkrati och krångliga lagar ett av de heta politiska samtalsämnena. Samlingspartiet och centern presenterade listor innehållande exempel på lagar och förordningar vilka upplevs problematiska och bedöms försvaga företagens konkurrenskraft. Också Kristdemokraterna bidrog med en lista på 22 exempel på lagar, vilka i folkmun bedöms vara ”idiotiska” lagar eller förordningar. Enligt uppskattningar orsakar uppfyllandet av de lagstadgade informationsförpliktelserna årligen företagen en administrativ börda på nästan 2 miljarder euro. Lagstadgade informationsförpliktelser som t.ex. olika anmälnings- och rapporteringsförpliktelser, produktmärkningsförpliktelser, tillståndsförfaranden och stödansökningar medför stora kostnader.

Sommarens debatt om byråkratin ledde till att regeringen beslöt tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp vars uppgift är att gå igenom vilka lagar och förordningar som bör revideras. Undertecknad är medlem i arbetsgruppen. I november sammanställde gruppen de politiska partiernas förslag samt den respons som kommit direkt från medborgarna via den förnyade nätportalen dinasikt.fi.

Arbetsgruppens nästa uppgift är att förslagen genomgår en konsekvensbedömning och i januari kommer arbetsgruppen att avlägga sin slutrapport, samt förslag på åtgärder.

Peter Östman

riksdagsledamot, KD