Vi måste komma till skott i vargfrågan

      Kommentarer inaktiverade för Vi måste komma till skott i vargfrågan
Allt oftare när det gäller skador som orsakats av stora rovdjur är det vargen som varit i farten. Senaste vecka fastställde jord- och skogsbruksutskottet vårt betänkande till regeringens proposition till lag om ändring av viltskadelagen. Enligt propositionen ska skador som stora rovdjur orsakar på odling, husdjur och lösöre, även skador på hund, ersättas fullt ut på samma sätt som personskador.
Senaste år, den 18 mars, tog undertecknad initiativet till en åtgärdsmotion, som syftade till att korrigera de svagheter som finns i den förvaltningsplan för vargen som trädde ikraft år 2015. Förvaltningsplanen för vargstammen var tänkt att fungera som ett verktyg för adaptiv kontroll över populationen. Planens syfte var förutom att sammanjämka skyddet av varg också att beakta behoven hos människor som bor och arbetar i områden där vargar existerar. I beredningen av förvaltningsplanen kom behovet att ingripa mot vargar som orsakar olägenhet och problem starkt fram. En varg som har förlorat sin människoskygghet beter sig inte på ett sätt som är typiskt för arten och orsakar ofta betydande social olägenhet och säkerhetshot.
På basen av de allt tätare gårdsbesöken på olika håll, både i Sydösterbotten och Österbotten, är detta beteende inte alls ovanligt bland de vargar som för tillfället befinner sig på dessa områden. Härmed bör dessa individer, av säkerhetsskäl, elimineras effektivt och snabbt av polisen. Därför föreslog jag i åtgärdsmotionen, att regeringen vidtar åtgärder för att sänka tröskeln för dispens att fälla vargar, vilka utgör en säkerhetsrisk för befolkningen och att vidta stamvårdande jakt på varg, samt att alla regioner i landet skulle lyda under bilaga V i EU:s habitatdirektiv, vilket innebär att de i princip får jagas.
Det ansåg nu också en majoritet av riksdagens jord- och skogsbruksutskott, när vi presenterade betänkandet gällande viltskadelagen. Det betyder att vi anser att Finland borde få större befogenheter att reglera vargstammen själv. Utskottet poängterade också att varghybrider inte hör hemma i vår natur.  Betänkandet kommer troligen att behandlas i plenum nästa vecka.
Nästa steg är att jord- och skogsbruksutskottet strävar till att lyfta upp vargfrågan i samband med uppdateringen av den nya vargskötselplanen. Det går i rätt riktning även om det går trögt.  Hoppas att vi snart ska komma till skott i vargfrågan.